Subject Matter Expert til Jægerkorpsets Landmobility

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    9. oktober 2022


Job beskrivelse

Er uddannelse og operationer som omhandler taktiske køretøjer noget for dig?
Kan du se dig i en dagligdag, hvor udvikling, uddannelse og taktisk forståelse er nøgleord?
Så er du måske Jægerkorpsets nye Subject Matter Expert (SME) på Landmobility området.

Om os

Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland – i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold – lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau – spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine ‘drømme’ – uanset i hvilken retning disse end måtte gå.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.

Om stillingen

Du vil blive fører for Land Mobility sektionen (LMOB SEK) – som organisatorisk er placeret i JGK Combat Support SQN (CS SQN) – og forestå den daglige drift af denne. Desuden er du SME på LMOB området, ansvarlig for følgende:
• Ansvarlig for gennemførelse af alt uddannelse (teknisk/taktisk) i rammen af køretøjsbaserede operationer ved JGK.
• Ansvarlig for materiel ved JGK LMOB SEK.
• Koordinering på tværs af organisationen, for så vidt angår LMOB uddannelse-, materiel-, og operationer.
• Koordineringen skal sikre sammenhæng mellem udviklingsvirksomhed, uddannelse, materiel og den ønskelige operative effekt.
• Koordineringen – og det gode samarbejde – skal skabes internt i CS SQN, med blandt andet Garagemesteren og Fører for Radiodelingen.
• Koordineringen – og det gode samarbejde – skal skabes eksternt med POC LMOB i S35, i S7 med SME Tunge Våben, og i Combat Service Support SQN med vedligeholdelses sektionen.
• Koordinering – gennem FØ CS SQN og JGK stab – med SOKOM.
• Koordinering – gennem FØ CS SQN og JGK stab – med en række LMOB specialister i forskellige andre MYN, samt andre prioriterede samarbejdspartnere.
• Ansvarlig for levering af nødvendig støtte til JGK S4 vedr. driften af operative køretøjer i internationale operationer.
• Sagsbehandler på LMOB området inkl. systemintegration, herunder støtte JGK efter behov inden for aktuelle områder.
• Uddannelsesplanlægning (AKOS m.m.) for hele LMOB området i samarbejde med JGK herunder udarbejdelse af budget for uddannelse og ammunition.
• Udfærdigelse og opdatering af LMOB SOP.
• Bidragsyder til øvrige SOP ved JGK, hvori der indgår LMOB.
• Udarbejdelse og løbende opdatering af ”Håndbog Landmobility.
• Støtte til JGK S3/5 eller SOLTU i f. m. planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af operationer – såvel nationalt som internationalt.
• Personelforvaltning af sektionens øvrige personel

Om dig

Du er seniorsergent, eller oversergent klar til udnævnelse:
• Du motiveres af at have mange bolde i luften og er god til at strukturere din opgaveløsning i en hverdag, som kan være meget hektisk.
• Du arbejder selvstændigt og forstår at samarbejde på tværs i organisationen og udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre samt støtter om nødvendigt andres indsats.
• Du tilpasser dig ændrede krav eller vilkår i opgaveløsningen og udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.
• Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale og tilpasser din skriftlige og mundtlige kommunikation til situationen og målgruppen.
• Du kan have en faglig baggrund, men interesse og forståelse for jobbet vægter ligeledes.
• Kendskab til LMOB og taktiske køretøjer er en fordel, men ikke et ubetinget krav
• Har kendskab til personelforvaltning på sektionsniveau og det ansvar der følger med.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Carsten Højris Nielsen, Jægerkorpset, på telefon 3091 7332 eller via mail JGK-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. november 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland – i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold – lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau – spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk – derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur – ‘Mere at være end at synes’.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed