1. Aftalegrundlaget

Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre salgs- og leveringsbetingelserne konkret er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem Køber og Sælger.

Købers angivelse af særlige vilkår i ordrer m.v. anses ikke som en fravigelse af disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre Sælger udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/ordre

Aftale mellem Køber og Sælger anses først for indgået, når Sælger (evt. elektronisk) har fremsendt ordrebekræftelse eller faktura.

Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens eller fakturaens indhold skal foreligge skriftligt og være Sælger i hænde senest 2 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

Fremkommer sådanne indsigelser ikke, anses aftale mellem Køber og Sælger for indgået på de i ordrebekræftelsen eller fakturaen samt disse salgs- og leveringsbetingelser angivne vilkår.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Sælgers skriftlige godkendelse.

3. Priser

Sælgers priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt og lignende.
Anførte priser kan, uanset afgivet tilbud, forhøjes i tilfælde af omkostningsstigninger, der efter tilbuddets afgivelse indtræffer i råmaterialer, transport, levering, energi, told, direkte eller indirekte skatter og afgifter eller lignende.

Det samme skal gælde såfremt prisen er aftalt i en udenlandsk valuta og denne valuta, fra aftaletidspunktet og indtil levering sker, er forringet mere end 2% i forhold til danske kroner.

4. Betaling

Medmindre andet konkret aftales mellem Køber og Sælger, er købesummen for alle leverancer forfaldne til betaling netto kontant ved Købers modtagelse af faktura.

Ved betaling senere end 5 dage efter fakturadatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 2 % pr. påbegyndt måned.
Såfremt Køber ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Sælger sig retten til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af parternes aftale.

5. Levering

Ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver det forventede leveringstidspunkt for ordren.
Levering indenfor 2 dage efter det forventede leveringstidspunkt er rettidig.

Betalt annoncering vil først blive igangsat når betalingen rammer Workscout konto. Dette gælder både fakturabetaling samt kort betaling.

Levering er sket ved annoncering af varerne fra Sælgers marketingsafdeling, og risikoen for levering går over på Køber på dette tidspunkt.

6. Undersøgelsespligt og reklamationer

Køber skal straks efter modtagelsen af en leverance foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.
Eventuelle reklamationer skal være skriftlige og være modtaget af Sælger inden 2 hverdage fra Købers modtagelse af en hel eller delvis leverance.

Såfremt der er mangler ved de af Sælger leverede varer, ombyttes den/de mangelfulde vare(r). I så fald er Køber ikke berettiget til at hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller at kræve erstatning som følge af manglen.
Køber kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af Sælger inden rimelig tid efter Købers reklamation, idet Køber dog inden ophævelsen skriftligt skal give Sælger en sidste frist for opfyldelse.

Hvad der i disse salgs- og leveringsbetingelser er bestemt om mangler finder tilsvarende anvendelse, såfremt den leverede mængde er mindre end den bestilte mængde.

7. Ansvar

Sælgers ansvar er begrænset til direkte tab.

Sælger har intet ansvar for drifts- eller avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Sælgers beløbsmæssige ansvar er under alle omstændigheder begrænset til den mangelfulde vares værdi.

8. Force Majeure

Ingen af parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

Force majeure foreligger, såfremt en part forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

I tilfælde af force majeure er Sælger berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren eller til at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

9. Jobannonce

Workscout gemmer en kopi af alle publicerede annoncer i et jobannoncearkiv. Det gælder også for annoncer, som er gjort tilgængelige via et link til jobannoncen på din/din virksomheds hjemmeside. 

10. Tvister

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af aftalen og disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved de danske domstole under anvendelse af dansk ret, dog undtaget danske lovvalgsregler, hvor disse peger på anden ret end dansk.

Københavns Byret er værneting for enhver tvist mellem parterne.

Såfremt Køber ikke påberåber sig en mangel indenfor den angivne frist, mister Køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende samt fremsætte krav i anledning af manglen.

10. Abonnement

De første 7 dage af jobannoncen er gratis, herefter er Jobannoncen et fortløbende abonnement. Kunden fortsætter til samme pris og vilkår, når der er 7 dage tilbage på den igangværende annonce. Jobannoncen opsiges ved at fjerne jobbet fra vores side. Det gør kunden via kundens dashboard. Kundens første betaling dækker de første 28 dage af annoncen. Et jobannonceabonnement svarer til at have en annonce live på platformen i 28 dage.